Jednolite i uporządkowane dane, stanowią podstawę właściwych procesów zarządzania

Internetowy Serwer Danych Przestrzennych to serwer danych przestrzennych stanowiący podstawę sieci usług oraz mikro-usług realizujących różnorodne działania na danych bez oraz z lokalizacją przestrzenną, zarówno rozwijanych przez HyperView, jak i tworzonych przez firmy zewnętrzne.

Podstawowym zadaniem ISDP jest gromadzenie i przetwarzanie informacji przestrzennej albo poprzez bezpośrednie korzystanie z plików danych, albo przez regularne aktualizowanie bazy danych Oracle zapewniającej wysoką wydajność i bezpieczeństwo realizowanych operacji. Zgromadzone dane są następnie prezentowane na mapie i udostępniane zewnętrznym aplikacjom. W ten sposób ISDP może pełnić funkcję centralnej hurtowni danych przestrzennych, w której zgromadzona jest pełnia wiedzy o zlokalizowanych geograficznie obiektach a informacje te są na bieżąco aktualizowane przez procesy zasilania oraz aplikacje zewnętrzne zintegrowane z systemem.

ISDP nie zastępuje istniejących dziedzinowych systemów informatycznych, stosowanych do prowadzenia zasobów źródłowych. Jego rolą jest powiązanie danych pochodzących z wielu baz, celem zaspokojenia potrzeby, jaką jest konieczność szybkiego i bezpiecznego wglądu do informacji, gromadzonych w ramach jednego lub wielu urzędów.

Dzięki otwartym interfejsom usług sieciowych (web services) REST oraz SOAP, wymieniającym dane w formatach PNG, CSV, JSON, XML i RDF, za pomocą ISDP można realizować inicjatywę otwartych danych. Wskazane zbiory informacji są udostępniane na bieżąco i zawsze są w pełni aktualne. Każda zmiana wykonana przez użytkowników lub aplikacje zewnętrzne od razu jest uwzględniana w publikowanych wykazach. Przy odpowiednim skonfigurowaniu warstw informacyjnych można uzyskać najwyższy, pięciogwiazdkowy poziom otwartości danych.

Uniwersalny i modularny charakter ISDP pozwala stosować to rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zlokalizowanie informacji w przestrzeni. ISDP jest instalowane między innymi w następujących środowiskach:

  • standardowe oraz specjalizowane systemy mapowe, tak publiczne (geoportale) jak i prywatne (system informacji przestrzennej urzędu lub instytucji),

  • systemy obiegu dokumentów oraz obsługi wniosków administracyjnych, do przechowywania informacji o obszarze, którego dotyczy postępowanie oraz wykonywania analiz przestrzennych (obecność innych postępowań na tym samym terenie, bliskość stref specjalnego traktowania itp.),

  • systemy monitoringu i ochrony, z bieżącym podglądem rozmieszczenia kamer i obrazu z nich pochodzącego, prezentowania miejsc występowania alertów, wymiany komunikatów między operatorami oraz aktualizowaniem na mapie położenia monitorowanych obiektów w czasie rzeczywistym,

  • systemy planowania przestrzennego (MPZP), w których ISDP pełni funkcję magazynu danych planistycznych dla modułu SZOPP na podstawie których generowane są wyrysy i wypisy, a także zasilane są automatycznie nowe dane, ograniczając czas potrzebny na wykonywanie tych operacji przez urzędników do niezbędnego minimum.

ISDP można też zastosować w innych przypadkach. W każdym z nich firma zapewnia wsparcie na etapie opracowywania koncepcji, instalacji oprogramowania, wstępnego zasilania danych oraz konfigurowania potrzebnych geoportali wraz z narzędziami udostępnianymi użytkownikom.

System geoinformacji zbudowany na bazie ISDP można skalować przez tworzenie odrębnych węzłów replikujących informacje pomiędzy sobą. W ten sposób można zwiększyć wydajność działania systemu lub ograniczyć zakres informacji dostępnych na danym serwerze tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko pozyskania informacji przez nieuprawnione osoby oraz uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do danych osobowych. Sieć serwerów ISDP może obsługiwać systemy informacji przestrzennej na poziomie aglomeracji lub województw.

Oprogramowanie ISDP jest rozwijane od 1998 roku i jest stabilnym środowiskiem, regularnie rozbudowywanym o nowe możliwości i optymalizowanym tak, aby oferować maksymalną wydajność oraz przewidywalność działania. Klienci korzystający z ISDP mogą dodatkowo zapewnić sobie pomoc firmy w codziennej pracy z oprogramowaniem wykupując usługę asysty.Strona wykorzystuje ikony z serwisu www.flaticon.com więcej informacji na stronie: Prawa autorskie